Jognyilatkozat

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

Ez az e-konferencia.hu honlap jogi közleménye.

A tulajdonos/üzemeltető a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért, valamint a weboldalon elhelyezett hirdetésekért felelősséget nem vállal. A honlap(ok) tartalma és annak formai megjelenési elemei a szerző jogi törvény védelme alatt áll. A tartalom felhasználása a forrás megjelölésével, továbbközlése az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével történhet.

Az e-konferencia.hu tulajdonosa és üzemeltetője, a Hírtőzsde Holding Zrt. védi a látogatók személyes adatait, tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát. Az üzemeltető bizalmasan kezeli a látogatók személyes adatait és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely garantálja az adatok biztonságát.
 

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.e-konferencia.hu és az www.ekonferencia.hu (továbbiakban: E-konferencia oldal) üzemeltetője a Hírtőzsde Holding Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató, védi felhasználóinak személyes adatait, tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát. Ennek során bizalmasan kezeli a látogatók és előfizetők személyes adatait, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely garantálja adataik biztonságát.

A E-konferencia oldalról való letöltés regisztrációhoz kötött. Ennek során személyes adatoknak minősülő információkat is bekérünk. A Szolgáltató, mint adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli előfizetőinek az adatait (csak azokat az adatokat, pl. számlázási, postai adatok stb. tartja nyilván, amelyeket az előfizetők a szolgáltatás igénybevétele végett megadtak).

A honlap működtetése során a Szolgáltató rögzíti a felhasználók IP-címét, amelyből bizonyos esetben következtetni lehet a felhasználó személyére. Az adatmentésnek technikai célja van, elengedhetetlen a rendszer folyamatos működéséhez. A naplóállományok elemzése során ezeket az adatokat más információval nem kapcsoljuk össze.

A E-konferencia honlapon adatkezelést kizárólag a Szolgáltató végez, szervere szerződött szolgáltatónál van elhelyezve, ám e szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak sem.

A honlap látogatói és előfizetői a honlapon minden esetben munkahelyi e-mail címüket kötelesek megadni. A honlap használói az e-mail címük és telefonszámuk megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy technikai, számlázással kapcsolatos vagy kereskedelmi üzeneteket küldhessen nekik a Szolgáltató és tulajdonosi-kiadói érdekköre, úgymint a Hírtőzsde Holding Zrt., az Értesítő és Közlönykiadó Kft., az OVI Országos Vezetőképző Intézet Kft., a Feketelista Adatbank Kft., a Cégvezetők Klubja és a Magyar Közbeszerzési Társaság.

Az E-konferencia szolgáltatás látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják, a regisztráció nyújtotta plusz szolgáltatásokat önként veszik igénybe.
Az adatkezelési elvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól,

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 

 

Általános szerződési feltételek

I. Szerződő felek
egyrészről a Hírtőzsde Holding Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-043302
Képviseli: Iklódi András, elnök
Székhely: 1127 Budapest, Csalogány utca 23-33.
Telefonszám: (06-1) 202-2199
E-mail: ugyfelszolgalat@ekonferencia.hu
Adószám: 12220614-2-41
Számlaszám: 10700024-04429801-52200005
mint szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató,

másrészről a Felhasználó – a továbbiakban: Felhasználó.

II. A szerződés hatálya
A jelen általános szerződési feltételek hatálya a Szolgáltató által értékesített szolgáltatásokra terjed ki 2009. november 15. napjától, és visszavonásig érvényes.

III. A szerződés tárgya
A szerződés tárgyát a Szolgáltató által értékesített a Felhasználó által megrendelt konferenciák és továbbképzések elektronikus közvetítése és elektronikus letöltése képezik.

III/1. Elektronikus (online) szolgáltatás
Az elektronikus (online) termék internetes felületen keresztül elérhető, digitalizált formában megjelenő vagy letölthető termék és/vagy szolgáltatás, például a konferenciák/továbbképzések elektronikus közvetítéseinek élőben követése, vagy letöltése, a Szolgáltató weboldalain keresztül. Az élő közvetítés, vagy a letöltést követően a termék a Felhasználó részére 90 napig elérhető testreszabott nyitóoldalon – bejelentkezést követően – megjelenő elérési útvonalon. A megrendelés a Felhasználó által választott szolgáltatásra vonatkozik.

A konferencia vagy továbbképzés a Szolgáltató által meghirdetett lebonyolított szakmai oktatás, képzés, ismeretátadás és információszolgáltatás, amelyet Felhasználó

 • élő közvetítés esetén a konferencia kezdő időpontjától a befejezéséig élőben,
 • már megtartott konferencia esetén letölthető formában a szünetektől mentes verziót

a saját, rendelkezésre álló számítástechnikai eszközein követhet. A megrendelés a Felhasználó által kiválasztott egy konferenciára vagy továbbképzésre vonatkozik, a Felhasználó által választott témában.
Az adott konferencia, továbbképzés pontos dátumát, időbeli ütemezését, internetes elérhetőségének helyét, az előadók megnevezését a konferencia vagy továbbképzés leírása tartalmazza. Amennyiben a meghirdetett konferencia/továbbképzés leírása nem tartalmaz minden adatot, úgy arról a Felhasználókat a rendezvény dátuma előtt legalább egy munkanappal írásban (e-mail) értesítjük. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a rendezvény internetes elérhetőségét, az előadókat és az időpontot az előzetesen közöltekhez képest megváltoztassa.

IV. Szállítás

IV. 1. Elektronikus (online) termék szállítása
A Szolgáltató az elektronikus (online) termékeket (konferencia forgatókönyve, összefoglalója, slide-show-ja) e-mailben juttatja el a Felhasználóhoz, a megrendelésében megadott e-mail címére.

V. Számlázás, fizetés
A konferenciák/továbbképzések elektronikus közvetítésének (akár élőben történik a megtekintése, akár archívumból történik a letöltése) díjának kiegyenlítése előrefizetéssel történik.

V. 1. A konferenciák/továbbképzések elektronikus közvetítése, archívumból történő letöltése

 • Bankkártyával történő fizetés esetén Szolgáltató az élő közvetítés megkezdése előtt legkésőbb 5 perccel fogadja el a tranzakció megindítását. Az archívumból történő letöltés ellenértéke ugyancsak kiegyenlíthető bankkártyával. A tranzakció befejezése után Szolgáltató e-mailben megküldi felhasználónak az élő közvetítés követéséhez vagy az archívumból letöltéshez szükséges kódot.
 • Átutalással történő fizetés esetén jelentkezést a Szolgáltató
  • az élő közvetítés előtt 3 munkanappal fogad el utoljára. Ebben az esetben Szolgáltató a jelentkezést követően díjbekérőt küld e-mailben vagy biztosítja a díjbekérő elektronikus letöltését Felhasználó választása szerint. A díjbekérőben szereplő összeg Szolgáltató javára történő befizetését követően a Szolgáltató e-mailben megküldi a megrendelt, az élő közvetítés követéséhez szükséges belépési kódot, amellyel Szolgáltató lehetővé teszi a szolgáltatás igénybevételét a Felhasználó részére.
   A szolgáltatás ellenértékének beérkezését követő 1 munkanapon belül Szolgáltató postázza az adóügyi elszámoláshoz szükséges számlát, mely így már további pénzügyi teljesítést nem igényel.
  • már lezajlott, archívumból történő letöltés megrendeléséhez Szolgáltató a felhasználói igény elküldését követően díjbekérőt küld e-mailben vagy biztosítja a díjbekérő elektronikus letöltését Felhasználó választása szerint. A díjbekérőben szereplő összeg Szolgáltató javára történő befizetését követően a Szolgáltató e-mailben megküldi a már lezajlott konferencia/továbbképzés letöltéséhez szükséges belépési kódot, amellyel Szolgáltató lehetővé teszi a szolgáltatás igénybevételét a Felhasználó részére.
  • A szolgáltatás ellenértékének beérkezését követő 1 munkanapon belül Szolgáltató postázza az adóügyi elszámoláshoz szükséges számlát, mely így már további pénzügyi teljesítést nem igényel.

VI. Lemondás, elállás

VI.1. Elállás a Felhasználó részéről
Ha a Szolgáltató az eredetileg általa meghirdetett feltételeket változás nélkül fenntartja, a Felhasználónak a konferencia, továbbképzés előtt 4 munkanappal történő lemondása nem von fizetési kötelezettséget maga után. A Felhasználó a konferenciát, továbbképzést megelőző 3 munkanapon belüli lemondás esetén 50%-os fizetési kötelezettséget von maga után. Lemondást a Szolgáltató csak írásban fogad el, amely annak Szolgáltató által történő visszaigazolásával válik érvényessé.

VI.2. Elállás a Szolgáltató részéről
Szolgáltató előzetesen írásban értesíti a Felhasználót, ha a konferencia, továbbképzés megrendezésének körülményeiben jelentős változás történik. A Felhasználónak joga van jelentkezését az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül lemondani, ha a Szolgáltató a konferencia, továbbképzés megrendezésében jelentős változást (előadó, időpont) hajt végre. Ebben az esetben a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a már befizetett részvételi díjat a Felhasználónak 30 napon belül visszautalja.

VII. Szavatosság és felelősség
A Szolgáltatót hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti szavatossági kötelezettség terheli. Nem vállal azonban felelősséget azon hiányosságokért, amelyek a Szolgáltatón kívül álló okokból erednek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a termék rendeltetésellenes illetőleg jogellenes használatából eredő károkért, valamint a tartalomban közölt információk felhasználásából eredő károkért. A Szolgáltató termékeinek tartalmát legjobb szaktudása szerint állítja össze, azonban a közölt információk nem tekinthetőek hivatalos állásfoglalásnak.

VIII. Szerzői jog
A Szolgáltató valamennyi termékének – beleértve a konferencia elektronikus és írásos anyagát is – tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a termékek tartalmának részben vagy egészben történő másolása, sokszorosítása, megjelentetése, értékesítése, terjesztése vagy más módon történő felhasználása.
A Szolgáltató elektronikus termékeinek tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.

IX. Tulajdonjog-fenntartás
A termék teljes vételárának kiegyenlítéséig a termék tulajdonjoga a Szolgáltatót illeti.

X. Szerződés létrejötte
A szerződés a termék Felhasználó általi megrendelésével jön létre. A megrendelés elküldésével a szerződés írásba foglaltnak minősül, amellyel a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt. A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződés alapján a felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog az irányadó. A Felhasználónak a vásárlási folyamat során (a megrendelés véglegesítése előtt) lehetősége van adatainak ellenőrzésére, az abban esetlegesen előforduló hibák javítására.

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 3. §-a szerint a Felhasználó a szolgáltató 1027 Budapest Csalogány utca 23-33. című telephelyén érvényesítheti kifogásait.

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére